Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost REPASPORT, prodejna, půjčovna a servis sportovního vybarvení, IČO: 67732658, která je zastupována Michalem Daňkem, dále jen „společnost“ si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující Pravidla ochrany osobních údajů:

Zavazuje se splňovat regulace v této oblasti – Nařízení EU 2016/679 dále jen Nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Michal Daněk, REPASPORT. Adresa: STUPKOVA 1E, Olomouc.

Kontakt na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů: repasport@repasport.cz.

2. Tabulka zpracování osobních údajů

 Název zpracování  Účel zpracování  Kategorie osobních údajů   
Právní titul
Doba uložení 
 Vyřizování objednávek e-shop  Zajištění dodání objednávky  Dodací adresa a telefon  Plnění smlouvy  Po dobu plnění smlouvy / objednávky
 Fakturace dodávek objednávek e-shop  Zajištění fakturace / daňových dokladů  Fakturační údaje a Faktura  Právní povinnost  10 let dle zákona o DPH
 Vyřizování objednávek a smluv na služby (servis, půjčovna,)  Zajištění dodání objednávky nebo smlouvy  Dodací adresa a telefon, číslo OP  Plnění smlouvy  Po dobu plnění smlouvy / objednávky
 Fakturace dodávek na zboží a služby  Zajištění fakturace / daňových dokladů  Fakturační údaje a Faktura  Právní povinnost  10 let dle zákona o DPH
 Evidence a archivace objednávek, smluv a faktur přijatých od dodavatelů (včetně zjednodušených kupních smluv na výkup zboží od fyzických osob)  Nákup zboží a služeb a zajištění úhrad  Fakturační údaje a Faktura  Plnění smlouvy a právní povinnost  10 let dle zákona o DPH

3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9. 

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat jiným příjemcům, ani mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci. Náš zdroj údajů je současně subjekt údajů, což znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít. V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo
Upřesnění
Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. 

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění. 
Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

Odvolat souhlas se zpracováním To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
Podat stížnost na dozorový úřad V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

5. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem osobně. V provozovně naší společnosti (Stupkova 1E, Olomouc) bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:

 • zašlete ji e-mailem na adresu  repasport@repasport.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.
 • Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky, informaci o naší adrese DS získáte na mailu repasport@repasport.cz

Poté do ní uvedete:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
 • O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
 • Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
 • Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

 

GDPR - půjčovna

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PŮJČOVNA REPASPORT

Níže uvedené informace o ochraně osobních údajů doplňují Všeobecné obchodní podmínky nájmu a celosezónního nájmu sportovního vybavení, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o nájmu sportovního vybavení a Smlouvy o celosezónním nájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi Michalem Daňkem, REPASPORT, Stupkova 1E, 779 00 Olomouc, IČ: 67732658 (dále jen jako „pronajímatel“) a nájemcem, identifikovaným v záhlaví těchto smluv (dále jen jako nájemní smlouvy).
 
Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), v jehož smyslu zpracovává pronajímatel jakožto správce osobní údaje nájemce.
 
Správce zpracovává tyto osobní údaje nájemce: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
Osobní údaje správce zpracovává pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy, uchování a evidence smluv a pro případné budoucí uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – pro splnění právní povinnosti správce a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – pro účely oprávněných zájmů správce z důvodu přesnější identifikace nájemce. Tyto údaje bude správce uchovávat 10 let od poslední části plnění dle nájemní smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování dokumentace po dobu delší.
 
Pro účely vedení uživatelského účtu nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů po dobu aktivního užívání uživatelského účtu a dále 3 roky od posledního přihlášení do uživatelského účtu, nejméně však pod dobu 3 let od jeho založení. Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.
 
Na e-mailovou adresu mohou být nájemcům zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej nájemce neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem odhlásit (například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení).
 
Pronajímatel jako správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje nájemců předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje nájemců předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje nájemců předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky.
 

V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel nebo zpracovatel (čl. 9.6.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požadovat po správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává;
 • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které je správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy správce;
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu repasport@repasport.cz
 • obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

 

V Olomouci dne 23.9.2020

 

Michal Daněk, REPASPORT