Reklamace

POSTUP REKLAMACE

  • Pokud objevíte na zakoupeném zboží vadu, které nebyla způsobena nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, máte v záruční době právo na reklamaci zboží.
  • Chcete-li reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě Repasport.cz, kontaktujté nás e-mailem na repasport@repasport.cz nebo na tel. +420608784862.
  • Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. 
  • Společně s reklamovaným zbožím nám v balíku zašlete i vyplnění reklamační formulář a fakturu.
  • Reklamované zboží můžete donést i osobně na prodejnu v Olomouci.
  • Jakmile k nám reklamované zboží dorazí, posoudíme jej, nebo pošleme servisnímu středisku k posouzení oprávněnosti reklamace. Po posouzení Vás vyrozumíme o způsobu vyřízení reklamace.
  • Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

PRÁVNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

  

1. Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).

2. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednali a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

 c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

 d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; nebo

 e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců ode dne převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží včetně všech informací a dokladů nezbytných k uplatnění reklamace (dále „uplatnění reklamace“).

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Smluvní strany se dohodly na zkrácení této doby na 12 měsíců při koupi již použitého zboží (dále „zákonná povinnost z vadného plnění“).

Při uplatnění práv z vadného plnění, je kupující povinen před zasláním zboží na adresu provozovny prodávajícího informovat prodávajícího o této skutečnosti elektronickou poštou na adresu . Prodávající do 1 pracovního dne kontaktuje kupujícího telefonicky či elektronickou poštou a poskytne kupujícímu potřebné informace jak postupovat.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující má povinnost se sám informovat o výsledku vyřízení reklamace; v případě, že tuto povinnost nesplní, pak ponese důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti v tomto směru vyplynou.

Zákonná povinnost z vadného plnění, jakož i případně prodávajícím převzatá záruka za jakost, se nepoužije:

 a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

 c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím

 d) vyplývá-li to z povahy zboží (např. vypršení životnosti baterií tvořících součást nebo příslušenství zboží);

 e) na vady zboží způsobené poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci;

 f) na vady způsobené nevhodným užíváním zboží k účelům, pro které není zboží určeno;

 g) na vady způsobené neodbornými zásahy do konstrukce zboží;

 h) na vady způsobené zacházením odporující návodu k použití; nebo

 i) na vady způsobené skladováním zboží v nevhodných podmínkách.

Kupující má nároky z vadného plnění při nedostatku jakosti při převzetí zboží, nároky z vadného plnění v rámci zákonné povinnosti z vadného plnění, jakož i nároky z vadného plnění z případně prodávajícím převzaté záruky za jakost, a to v závislosti na povaze vady zboží (tj. zejména je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující nároky z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má kupující nároky z vadného plnění podle § 2107 občanského zákoníku a v dalších případech specifikovaných v § 2169 má kupující i další nároky z vadného plnění dle citovaného ustanovení občanského zákoníku).

Kupující sdělí prodávajícímu již při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo (nárok z vadného plnění) si zvolil.

Opakovaným výskytem vad se rozumí výskyt stejné vady zboží po jejích alespoň dvou předchozích opravách.

Větším počtem vad se rozumí situace, kdy se naráz vyskytnou tři vady zboží.

Kupujícímu, který má právo z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva (zejména poštovné a balné).

Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani případně sjednaná záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace.