Pravidla ochrany osobních údajů

Společnost REPASPORT, prodejna, půjčovna a servis sportovního vybarvení, IČO: 67732658, která je zastupována Michalem Daňkem, dále jen „společnost“ si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující Pravidla ochrany osobních údajů:

Zavazuje se splňovat regulace v této oblasti – Nařízení EU 2016/679 dále jen Nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Michal Daněk, REPASPORT. Adresa: STUPKOVA 1E, Olomouc.

Kontakt na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů: repasport@repasport.cz.

2. Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Doba uložení
Vyřizování objednávek e-shop Zajištění dodání objednávky Dodací adresa a telefon Plnění smlouvy Po dobu plnění smlouvy / objednávky
Fakturace dodávek objednávek e-shop Zajištění fakturace / daňových dokladů Fakturační údaje a Faktura Právní povinnost 10 let dle zákona o DPH
Vyřizování objednávek a smluv na služby (servis, půjčovna,) Zajištění dodání objednávky nebo smlouvy Dodací adresa a telefon, číslo OP Plnění smlouvy Po dobu plnění smlouvy / objednávky
Fakturace dodávek na zboží a služby Zajištění fakturace / daňových dokladů Fakturační údaje a Faktura Právní povinnost 10 let dle zákona o DPH
Evidence a archivace objednávek, smluv a faktur přijatých od dodavatelů (včetně zjednodušených kupních smluv na výkup zboží od fyzických osob) Nákup zboží a služeb a zajištění úhrad Fakturační údaje a Faktura Plnění smlouvy a právní povinnost 10 let dle zákona o DPH

3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9. 

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat jiným příjemcům, ani mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci. Náš zdroj údajů je současně subjekt údajů, což znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít. V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo Upřesnění
Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. 

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění. 
Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

Odvolat souhlas se zpracováním To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
Podat stížnost na dozorový úřad V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

5. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem osobně. V provozovně naší společnosti (Stupkova 1E, Olomouc) bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
  2. odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:

  1. zašlete ji e-mailem na adresu  repasport@repasport.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.
  2. Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky, informaci o naší adrese DS získáte na mailu repasport@repasport.cz

Poté do ní uvedete:

  1. Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
  2. O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
  3. Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
  4. Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.